خدمات قابل ارائه اعضای انجمن

خدمات قابل ارائه اعضای انجمن

خدمات قابل ارائه اعضای انجمن

تدوین نقشه راه فناوریها در حوزه های مختلف

تدوین استراتژیهای مبتنی بر فناوری

انجام مطالعات پیدایش

طراحی مفهومی و پایه طرحهای نوین

مطالعات امکانسنجی فنی اقتصادی

مطالعات مخازن هیدروکربوری ( بالادستی نفت و گاز)

انتقال فناوری

مطالعات پژوهشی در حوزه های مختلف نفت ،گاز ، پالایش و پتروشیمی

ساخت مواد شیمیایی و کاتالیست و افزاینده ها

انجام آزمایشهای مختلف در صنایع بالادستی و پایین دستی

شبکه سازی فناوری و ایجاد کنسرسیومهای اجرایی دانش بنیان ( حضور به عنوان بانی طرح دانش بنیان و فناورانه)