شرایط عضویت

شرایط عضویت در انجمن در ماده ۵ اساسنامه انجمن تشریح شده است.

ماده ۵ – شرایط عضویت

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در زمینه پژوهش صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته در صورت دارا بودن شرایط ‏مندرج در این ماده می توانند به عضویت انجمن درآیند. عضویت در انجمن به ۳ گونه می باشد که عبارتست از عضو ‏اصلی، عضو میهمان حقوقی و عضو میهمان حقیقی. در ادامه این ماده شرایط عضویت هر ۳گونه عضو تشریح شده است.

تبصره 1

عضو اصلی انجمن، هر شرکت یا مؤسسه ای است شرایط عضویت مندرج در این تبصره را دارا بوده و احراز ‏شرایط آن به تأیید هیئت مدیره انجمن برسد. شرایط عضویت برای عضو اصلی عبارتست از

 1. ثبت شده در ایران
 2. ‏شاغل در حرفه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و انرژی با ارائه حداقل دو فقره قرارداد پژوهشی
 3. ‏ذکر حداقل یکی از کلمات یا عبارات “پژوهش”، “تحقیق”، “مطالعه” و یا کلمات مشابه به عنوان فعالیت اصلی در ‏اساسنامه شرکت یا مؤسسه
 4. ‏احراز کارفرما بودن از طریق ارائه مدارک مثبته (لیست بیمه یا قرارداد کارکنان)
 5. ‏غیر دولتی بودن (شرکتها و مؤسسات دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش ‏از ۵۰ درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، نمی توانند به ‏عضویت انجمن درآیند)
 6. ‏قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی
 7. ‏پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب 
 8. ‏ارائه درخواست عضویت مکتوب

تبصره 2

عضو میهمان حقوقی، هر شرکت یا مؤسسه ای است که زمینه اصلی فعالیت آن عرصه دیگری به جز پژوهش ‏در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و انرژی است، اما دارای فعالیت در حوزه پژوهش در صنایع نفت، گاز، ‏پتروشیمی، پالایش و انرژی نیز بوده، شرایط عضویت مندرج در این تبصره را دارا بوده و احراز شرایط آن به تأیید ‏هیئت مدیره انجمن برسد. عضو میهمان حقوقی می تواند در مجمع و سایر فعالیت های انجمن، بدون داشتن حق رأی ‏مشارکت نماید. شرایط عضو میهمان حقوقی عبارتست از:

 1. انجام فعالیت پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و انرژی بعنوان یکی از فعالیت های شرکت، یا مؤسسه.
 2.  ارائه درخواست عضویت.
 3. قبول و تعهد اجرای مفاد این اساسنامه.
 4. پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده برای اعضای میهمان حقوقی بطور مرتب.

    

تبصره 3

تبصره 4

تبصره 5

تبصره 6

تبصره 7

تبصره 8

تبصره ۳- عضو میهمان حقیقی، هر فرد حقیقی است که در زمینه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و ‏انرژی مشغول به فعالیت بوده، شرایط عضویت مندرج در این تبصره را دارا بوده و احراز شرایط آن به تأیید هیئت مدیره ‏برسد. عضو میهمان حقیقی می تواند در مجمع و سایر فعالیت های انجمن، بدون داشتن حق رأی مشارکت نماید. شرایط ‏عضو میهمان حقیقی عبارتست از:
‏۱- انجام فعالیت مستمر در زمینه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و انرژی با ارائه حداقل یک قرارداد ‏پژوهشی یا گواهی مشارکت در پروژه پژوهشی .
‏۲- ارائه درخواست عضویت.
‏۳- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
‏۴- متدین به دین رسمی کشور یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی.
‏۵- نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
‏۶- قبول و تعهد اجرای مفاد این اساسنامه.
‏۷- پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده برای اعضای میهمان حقیقی بطور مرتب.
عضو میهمان حقیقی می تواند در مجمع و سایر فعالیت های انجمن، بدون داشتن حق رأی مشارکت نماید.

تبصره ۴- حضور و مشارکت کلیه اعضای انجمن شامل عضو اصلی، عضو میهمان حقوقی و عضو میهمان حقیقی در ‏مجامع و کلیه فعالیت های انجمن بلامانع است، اما تنها اعضای اصلی انجمن در مجامع و سایر تصمیم گیری ها دارای حق ‏رأی می باشند. همچنین در اساس نامه هر جا عنوان کلی عضو/اعضا قید گردیده، منظور عضو اصلی/اعضای اصلی می ‏باشد.

تبصره ۵- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی‌توان به عضویت در انجمن، ‏مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره۶- در صورتیکه شرکت یا مؤسسه ای متقاضی عضویت در انجمن به شکل عضو اصلی باشد و کلیه شرایط مندرج ‏در تبصره۱ این ماده به جز شرط دوم را دارا باشد، می تواند به صورت موقت و حداکثر تا دوسال به عنوان عضو میهمان ‏حقوقی به عضویت انجمن درآید.

تبصره ۷- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته ‏نگردد؛ متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه ‏قطعی است.

تبصره ۸– در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ از عضویت در انجمن مستعفی ‏شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.‏
مدارک لازم جهت عضویت
شرکتها و موسسات متقاضی عضویت در انجمن می بایست مدارک زیر را به دبیرخانه ارائه نمایند:
‏۱٫ روزنامه رسمی تاسیس (آگهی تاسیس) و آخرین تغییرات
‏۲٫ صفحه اول اساسنامه با ذکر موضوع فعالیت
‏۳٫ شاغل در حرفه پژوهش در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و انرژی با ارائه حداقل دو فقره قرارداد پژوهشی( در ‏صورت وجود برای عضویت اصلی)
‏۴٫ آخرین لیست بیمه یا دیگر مدارک احراز کارفرمایی
‏۵٫ پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت سالانه.
‏۶٫ نامه درخواست عضویت با ذکر غیردولتی بودن آن شرکت.
احراز شرایط عضویت به تأیید هیئت مدیره انجمن می باشد‏