ظرفیتها و اعضای انجمن

ظرفیتها و اعضای انجمن

ظرفیتها و اعضای انجمن

عضویت 47 شرکت پژوهشی فناور و دانش بنیان

مالکیت حداقل ۲۰ اختراع و طرح

گواهی و تایید ۲۰۰ قطب پژوهشی به تشخیص خود وزارت نفت

اجرای بیش از 700 پروژه پژوهشی توسط اعضاء تا قبل از اختلال در حوزه پژوهش و فناوری نفت

به کار گیری بیش از 1000 نفر از نیروهای متخصص و نخبه در شرکتهای عضو

مهارت و تخصص انکار ناپذیر شرکتها در زمینه های تخصصی

افق پیش رو:

 جذب همه شرکتهای دانش بنیان حوزه نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

( با توضیح اینکه همه شرکتهای دانش بنیان نفتی لزوما در حوزه پژوهش و فناوری نیستند)

حذف موانع کسب و کار

توسعه همکاریها با وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فرعی

توسعه همکاری با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

توسعه همکاریهای مشترک بین المللی

صدور خدمات فنی مهندسی

عضویت حداقل  2000 پژوهشگر درشرکتهای عضو

( قابل ارتقاء به 4000 نفر در صورت اصلاح روند واگذاری کار)

 ظرفیت جذب کل شرکتهای خصوصی فعال در پژوهش و فناوری در وضعیت فعلی تا 10000 نفر پیش بینی می شود