فرآیندها و ظرفیتهای

فرآیندها و ظرفیتهای

فرآیندها و ظرفیتهای قانونی ارجاع کار به اعضای انجمن

قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان فصل نهم و ماده هشت

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مواد ۱۹ ، ۲۲

آیین نامه انتخاب مشاور به شرح زیر:

۱- عقد قرارداد بر مبنای رقابت از طریق انتخاب مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت در همه احجام قراردادی ، موضوع بند ب از ماده ۱۶ آیین نامه خرید خدمات مشاور

۲- عقد قرارداد بر مبنای رقابت از طریق انتخاب مشاور بر اساس روش کیفیت در همه احجام قراردادی موضوع بند پ از ماده ۱۶ آیین نامه خرید خدمات مشاور

۳- عقد قرارداد بر مبنای رقابت از طریق انتخاب مشاور بر اساس روش قیمت ثابت موضوع بند ت از ماده ۱۶ آیین نامه خرید خدمات مشاور ۴- عقد قرارداد در پروژه های پژوهشی و در مواردی که شرکت خصوصی یا یکی از هیات مدیره یا سهامداران آن (مشروط به رضایت ارائه اختراع از طریق شرکت) دارای حق تالیف یا ثبت اختراع باشد، موضوع  جزء ۸ از بند ث ماده ۱۶  آیین نامه خرید خدمات مشاور مصوب هیات وزیران ۱۳۸۸ در خصوص انتخاب تک گزینه ای

۵-عقد قرارداد با شرکت دارای سابقه فعالیت تخصصی در معاملات کمتر از حد معاملات متوسط موضوع ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات مشاور مصوب هیات وزیران ۱۳۸۸ ، با رعایت صرفه و صلاح مجاز می باشد .

۶- ارجاع خدمات تکمیلی و توسعه ای پروژه های پژوهشی به اعضای انجمن که قبلا خدمات همان پروژه را انجام داده اند موضوع جزء ۱ از بند ث ماده ۱۶ آیین نامه خرید خدمات مشاور

۷- ارجاع خدمات نظارت پروژه های پژوهشی به اعضای انجمن چنانچه قبلا خدمات طراحی تفصیلی همان پروژه را انجام داده اند موضوع جزء ۲ از بند ث ماده ۱۶ آیین نامه خرید خدمات مشاور

۸- ارجاع خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها به اعضای انجمن که قبلا خدمات همان نرمافزار را طراحی کرده باشند موضوع جزء ۱۰ از بند ث ماده ۱۶ آیین نامه خرید خدمات مشاور