وظایف اختصاصی

شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری.

نمایش بیشتر

وظایف عمومی

وظایف عمومی شامل دو بخش وظایف اساسی وعام انجمن صنفی و وظایف اختصاصی انجمن صنفی میباشد

نمایش بیشتر